Claustro de profesores

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

A

Dna. María Isabel Novás Ferrín

B

Dna. María Troitiño Cachafeiro

A

Dna. María del Carmen Carbia Fojo

B

Dna. María Jesús Saborido Castro

C

Dna. María Lourdes García Méndez

A

Dna. Rosa María Luna Sanmartín 

B

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

PRIMEIRO

A

Dna. Ana María Picado Rodríguez

B

Dna. Mª Teresa Valcárcel Rodríguez

SEGUNDO

A

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

B

Dna. Carmen Sánchez Rey

TERCEIRO

A

Dna. Ángeles Goldar Rodríguez

B

Dna. Dolores Pérez Troitiño

CUARTO

A

Dna. Inés Baliño Durán

B

Dna. Helena Villar Rosende

QUINTO

A

Dna. María Troitiño Goldar

B

Dna. Mª Dolores Carracedo Fandiño

SEXTO

A

Dna. Dolores Fernández Brea

B

Dna. María Montserrat Uzal Puente

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Trilla Segura

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Cristina Pérez Taboada

Pedagoxía Terapéutica

Dna. María Luz Castro Bernárdez

Orientación

Dna. María Luisa Baamonde Paz

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Belén Rozados Couceiro

Apoio Infantil

Dna. Mª Carmen Vázquez Barreiro

Relixión

D. Jonathan Guardado Gesto

Pedagoxía Terapeutica